• Tłumacz języka migowego
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Familia Med zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Familia Med.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń, elementy wyłączone

  • treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawana po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;
  • treści które są w posiadaniu podmiotu publicznego a nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte;
  • wybrane treści i materiały dostępne na stronie, mogą posiadać błędy związane z dostępnością - dokładamy wszelkich starań aby w niedalekiej przyszłości wszystkie materiały na stronie były dostępne cyfrowe

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Sylwia Bociek, koordynator@familia-med.com.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 605 606 703. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach
ul. Polna 30c, 44-178 Przyszowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
W budynku znajdują się dwa wejścia. Pierwsze znajduje się od strony głównego wjazdu do ośrodka od ulicy Polnej. Jest to wejście do poradni ogólnej. Drugie wejście znajduję się z boku ośrodka, na końcu – po lewej stronie. Jest to wejście do poradni dziecięcej. W Ośrodku nie ma obszarów kontroli, a dojście do budynku jest wolne od przeszkód.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W poradni nie ma wind oraz schodów. Po wejściu do poradni ogólnej znajduje się przestrzenny hol, a na środku znajdują się dwa okrągłe stoły z krzesłami. Rejestracja znajduję się delikatnie pod lewym skosem od wejścia w odległości około 10 m. Dojście jest wolne od przeszkód. Po wejściu do poradni dziecięcej znajduje się hol (poczekalnia). Na środku umieszczone są dwa stoły z krzesłami, a po prawej stronie od wejścia znajdują się miejsca siedzące. Na przeciwko wejścia w odległości ok. 10 m znajduje się rejestracja.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nieobecne są platformy i pochylnie. Budynek jest parterowy, a dojście do niego jest wolne od przeszkód. W rejestracji dostępna jest pętla indukcyjna i lupa elektroniczna, a w toaletach znajduje się system przywoławczy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przy poradni znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe koloru niebieskiego dla osób z niepełnosprawnościami. Pierwsze znajduje się przy wejściu głównym do poradni ogólnej. Drugie miejsce parkingowe znajduje się z boku ośrodka, na początku po lewej stronie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do poradni jest możliwość wejścia z psem asystującym. Informuje o tym naklejka na drzwiach zarówno od strony poradni ogólnej jak i poradni dziecięcej.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W poradni jest możliwe skorzystanie z tłumacza języka migowego online.

Ośrodek Zdrowia w Paniówkach
ul. Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
W budynku znajduje się jedno główne wejście. Jest to wejście zarówno do poradni ogólnej jak i dziecięcej. Do wejścia prowadzą schody, a po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków. W budynku nie występują obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Po wejściu do Ośrodka znajduje się korytarz. Zaraz po prawej stronie jest dojście do rejestracji ogólnej i dziecięcej. Natomiast prosto korytarz prowadzi do poradni dziecięcej gdzie po prawej stronie znajduje się jeden gabinet. Poradnia dziecięca jest oddzielona od poradni ogólnej szklanymi drzwiami które są zawsze otwarte. Na korytarzu po lewej i prawej stronie rozmieszczone są miejsca siedzące dla pacjentów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Przed budynkiem dostępny jest podjazd dla wózków. Brak innych dostosowań i w najbliższej przyszłości nie są planowane.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Dostępne jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się ono przed parkingiem z poradni (przed wjazdem na rondo) po lewej stronie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do poradni jest możliwość wejścia z psem asystującym. Informuje o tym naklejka na drzwiach głównych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Ośrodek Zdrowia w Chudowie
ul. Szkolna 54, 44-177 Chudów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
W budynku znajduje się jedno główne wejście. Jest to wejście zarówno do poradni ogólnej jak i dziecięcej. Do wejścia prowadzą schody, które są umieszczone z lewej strony drzwi wejściowych. Z prawej strony dostępny jest podjazd dla wózków.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Do budynku prowadzą schody. W Ośrodku nie ma schodów oraz wind. Po wejściu do budynku znajduje się korytarz posiadający dwa rozgałęzienia. Prosto można dojść do rejestracji która znajduje się po prawej stronie. Drugie rozgałęzienie prowadzi w prawo. Znajduje się tam korytarz który prowadzi do dwóch gabinetów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Przed budynkiem dostępny jest podjazd dla wózków. Brak innych dostosowań i w najbliższej przyszłości nie są planowane.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed poradnią dostępne jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Obniżony krawężnik ułatwiający wjazd na chodnik dostępny jest przy wjeździe do ośrodka po prawej stronie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do poradni jest możliwość wejścia z psem asystującym. Informuje o tym naklejka na drzwiach głównych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©: IntraCOM.pl
do góry